Výzvy

  1. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Výzva na predkladanie ponúk
  2. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Príloha č. 1 ZoD
  3. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Príloha č. 2 - zadanie
  4. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Príloha č. 3 Kritéria
  5. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
  6. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Technická správa
  7. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Situácia
  8. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Vzorové priečne rezy
  9. Výzva na predloženie CP: Odstránenie havarijného stavu oplotenia parku
  10. Príloha číslo 1 k výzve na predloženie CP k odstráneniu havarijného stavu oplotenia parku
  11. Príloha číslo 1 k výzve na predloženie CP k odstráneniu havarijného stavu oplotenia parku - xlsx.súbor
  12. Výberové konanie na riaditeľa MŠ - 2019
  13. Výberové konanie na funkciu "Hlavný kontrolór obce Jankovce" - výzva október 2016.
  14. Verejné obstarávanie september 2016: Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Oprava strechy objektu Garáž - požiarna zbrojnica
  15. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ - júl 2014
  16. Výberové konanie na riaditeľa MŠ - júl 2014
  17. Výzva - Verejné Obstarávanie - Výmena okien a vstupných dverí na budove kultúrneho domu a obecného úradu obce Jankovce.
  18. Prílohač.1 a č.2 k výzve na výmenu okien a dverí na budove kultúrneho domu a obecného úradu obce Jankovce


Obecný úrad Jankovce, Jankovce 74, 067 24  Lukačovce, 057 44 98 240, www.jankovce.ocu.sk IČO: 00 32 30 71, Dexia banka a.s., č.ú. 4200126001/5600